Convocatòria Oberta: del 1 d’Abril al 30 d’Abril del 2019

1.- Objecte de la convocatòria:

Finançament de projectes adreçats a la millora de la qualitat de vida i a la protecció de la infància, joves, persones amb discapacitat i gent gran.

2.- Requisits:

Es podran presentar a aquesta convocatòria les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre corresponent, fent constar les dades següents:

 • Nom complet de l’entitat i domicili social i postal.
 • Població, dades de contacte, número d’Identificació Fiscal o d’inscripció en el corresponent Registre de Fundacions, Associacions o similar.
 • Nom de l’entitat bancària o caixa d’estalvis i número de compte en el qual s’hauria d’abonar l’ajut en cas de ser concedit.

3.- Normes de presentació de la sol·licitud:

 • Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del projecte concret, en el que s’hi farà constar:
   • La finalitat del projecte
   • A qui s’adreça
   • Com es portarà a terme
   • Lloc de realització
   • Pressupost anual
   • Previsió d’altres col·laboracions
   • Quantitat que se sol·licita.

4.- En la sol·licitud caldrà fer constar el compromís que en el supòsit de rebre un ajut d’aquesta Fundació, serà destinat al projecte pel qual s’ha sol·licitat, i que en cas de ser requerits, posaran a disposició d’aquesta Fundació o dels seus organismes tutelars, tota la informació i documentació necessària i precisa per la comprovació de l’ús que s’ha fet de l’esmentat ajut.

5.- Tindran prioritat els projectes que presentin Entitats de Sabadell i que es realitzin a la mateixa ciutat.

6.- Els ajuts que pugui atorgar aquesta Fundació podran subvenir una part o bé la totalitat del pressupost del projecte per una anualitat, i es lliurarà de la manera següent:

 1. Un 80% en el termini d’un mes a partir de l’acord de concessió de l’ajut.
 2. El 20% restant en finalitzar el projecte, que haurà de ser en el termini màxim d’un any a partir de la concessió de l’ajut, prèvia presentació d’una memòria justificativa de la realització del projecte, i en la que haurà de constar un resum econòmic dels ingressos i despeses corresponents al mateix, i els justificants de les despeses relacionades a la indicada memòria.

7.- Període de sol·licituds:

Del 1 d’abril al 30 d’abril de l’any 2019.

8.- Lloc de presentació:

Secretaria de la Fundació, carrer Escola Industrial, núm. 22, codi postal 08201 de Sabadell, telèfon 93 725 13 94 en horari de 8 a 15h.

9.- La decisió adoptada per la Fundació sobre la petició d’ajuts, serà inapel·lable, i es donarà a conèixer en el transcurs del mes de maig del mateix any.

Sabadell, 22 de març de 2019

Si vols presentar-te a la convocatòria,
omple el següent formulari i
contactarem amb vosaltres:

Entitat (requerit)

Email (requerit)

Telèfon (requerido)

Persona de contacte

Missatge

He llegit i accepto la política de privacitat

Acepto l'enviament d'informació