RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

En cumplimiento del deber de información que establece la Ley La 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le comunicamos que la presente web es titularidad de:

Denominación Social: Fundació Benèfica Privada Barnola- Vallribera, St Josep.  (En adelante El Responsable)

CIF / NIF: G-61476966

Domicilio Social: Escola Industrial. 22, 08201 Sabadell

Teléfonos: 93 725 13 94

e-Mail: info@fbpbarnola.cat

Nombre de dominios: fbpbarnola.cat (En adelante El sitio web)

OBJECTE

El responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el «RGPD» ), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del responsable.

 

RESPONSABILITAT

El responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Protecció de dades

El responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el «RGPD»), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

PROTECCIÓN DE DATOS

El Responsable se encuentra profundamente comprometido en el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos, y en el contexto del nuevo marco normativo establecido en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el “RGPD”), y la normativa nacional en materia de protección de datos de carácter personal.

Asimismo, El Responsable informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines comerciales en cada momento.

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del Responsable o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del Responsable. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del Responsable será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, El Responsable cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

El Responsable autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir a la página principal del sitio web del Responsable.

El Responsable reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del Responsable sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por su parte.

Para todas aquellas imágenes en las que el software de diseño lo permite, se han incluido las referencias correspondientes a la autoría y licencia correspondiente.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: info@fbpbarnola.cat

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.- Información al Usuario

Fundació Benèfica Privada Barnola- Vallribera, St Josep. informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación a través de su sitio web.

Fundació Benèfica Privada Barnola- Vallribera, St Josep. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario, por lo que se le facilita la siguiente información referente al tratamiento de sus datos:

Criterios de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que no se solicite su suspensión por parte del interesado, ejerciendo sus derechos sobre los datos, y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Derechos de los interesados:

  • Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
  • Derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y a la limitación u oposición de su tratamiento, así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Debe identificarse debidamente y solicitar claramente el derecho a ejercer.

  • Dirección postal: Escola Industrial. 22, 08201 Sabadell
  • Dirección electrónica: info@fbpbarnola.cat

2.- Información facilitada por el usuario

Si eres menor de 18 años no está permitido el uso de formularios en nuestra web.

Los Usuarios, introduciendo sus datos en los formularios de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del Responsable, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

Todos los datos solicitados a través del sitio web son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios que El Responsable le facilite, sean completamente ajustados a sus necesidades.

  1. Medidas de seguridad

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, El Responsable está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El Responsable garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPD con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

  1. Brechas de Seguridad

El Responsable informará sobre cualquier brecha de seguridad que afecte a la base de datos que utiliza este sitio web, o que afecte a cualquiera de nuestros servicios de terceros, a todas y cada una de las personas, datos de los cuales puedan haber sido afectadas, y autoridades, dentro de las 72 horas siguientes a la detección de la brecha.

 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Barcelona.